http://www.theuniphysics.se
E-mail: theuniphysics@yahoo.se

 

Till Startsida / To Start Page
To English Page

Se en kort introduktion (pdf) på svenska,
en A4 som jag delade ut som ett PM vid mina föredrag

Plancks förmodan
om energikvanta är en feltolkning av analys av mätdata från experiment med värmestrålning inom det optiskta spektrumet.
Mätningar gjordes på ett antal olika våglängder med respektive temperaturer.
För att beräkna strålningens effekt sökte Planck relationen mellan temperatur (energi) och våglängd för varje mätning.
För att finna effekten (energi per tidsenhet) räknades våglängdsvärdena om till frekvensvärden, dvs. vågenheter per sekund enligt formeln: frekvens = hastighet (c) / våglängd.

Mätdata dolde att med ökad våglängd skedde en kontinuerlig fraktionell förskjutning: en vågförlängning med utbredningen från en vågenhet till nästa.
Denna kontinuerliga vågförlängning kunde fysikerna inte förstå, så de feltolkade denna skenbart konstanta frekvensdifferens som en diskret energienhet och begreppet energikvantum och/eller foton började utvecklas.

Hubbles förmodan
om rödförskjutningen som ett Dopplerfenomen är en feltolkning av spektrallinjernas förskjutningen i galaxstrålningen.
Det är inte rymden som expanderar utan strålningen, vars våglängder kontinuerligt förlängs och därmed accelererar.

Förklaringen finns i den klassiska fysiken med Clausius definition av strålningsentropi som energins utjämning mot jämvikt.
Tyvärr fann fysikerna inga observationer eller experiment för insikt och förklaring till utjämningen av energins temperatur.
Därför antogs provisoriskt Boltzmanns statistiska tolkning av entropi som förändringsgraden mot jämlik fördelning i gasers och vätskors temperatur eller koncentration.

Matematisk analys visar sambandet mellan laboratoriets och galaxernas värmestrålning -- att förskjutningskonstanten är lika.

Våglängdsförskjutning = Entropi
Samma kontinuerliga förskjutning av energin mot jämvikt sker vid vågors utbredning inom elektrodynamiken (ljus) och hydrodynamiken (vätskor) och airdynamiken (ljud).
Förskjutningen följer samma naturlag men förskjutningskonstanterna är specifika.

* Ny PDF (från maj 2009)
Experiment visar att ljudvågorna förlängs (1,5 x 10^-3) enligt samma entropi-lag som gäller analoga vågutbredningar.
Experimentet förenar entropibegreppets två tolkningar av energins förskjutning mot jämvikt. Dessa två är:
1) Den kinetiska gasteorin som Boltzmann beskriver som en logaritmiskt sannolikhetsförändringen mot jämvikt.
2) Strålningens entropi som är den(na) bakomliggande mekanismen som förklarar strålningens fraktionella förskjutning:
Rudolf Clausius definierade begreppet entropi men sökte förgäves "the universal tendency to the dissipation of energy",
Max Planck sökte också förgäves förstå hur entropi-begreppet förklarar "... the energy distribution law of heat radiation".

*********************************************************************************************

FÖREDRAG OCH SEMINARIUM

Program-exempel från tidigare föredrag.

Programmet från tidigare föredrag står kvar här som beskrivning av hur ett kommande föredrag kan läggas upp. Där kan du se de en sammanfattning av hur den moderna fysiken blir begriplig, samt att koldioxidnivån är självreglerande och att växthuseffekten är en falsk konstruktion avsedd för ökad beskattning.
Jag har gjort ett kompendium på 24 sidor som jag säljer till självkostnadspris. Senare kommer jag att lägga ut mer material såsom referenser och artiklar på min hemsida.
Jag skriver också på en bok på ca "100 sidor och 100 ekvationer" som senare kan laddas ner gratis som pdf-dokument.
Denna bok är försenad pga. att jag arbetar på en patenterbar innovation som grundar sig på mina härledningar.

*********************************************************************************************

Läs i Forsknings&Framsteg nr 3/05 där fyra framstående forskare funderar och spekulerar om Einsteins genialitet. Deras diskussion visar att en omvärdering pågår av Einstein och hans teorier mot en ärligare, sannare och rimligare uppfattning.

Läs också mina kommentarer där jag skrev det första inlägget med avsikten att kritisera vetenskapsjournalisternas fjäsk för vetenskapsetablissemanget och deras konstruerade profeter. Jag räknade med att kritiken liksom tidigare skulle lyftas bort. Förvånad såg jag att den fick vara kvar och jag skrev därför en ny, mer saklig och sansad kommentar -- men vill här tilläga att begreppet "spin-doktor" som Paul Davies kallade Einstein också har en positiv betydelse för att beskriva en person som får spinn, snurr eller fart på en verksamhet. På så sätt har myten Einstein lockat till nyfikenhet och intresse för fysiken, men hans obegripliga teorier som saknar djup skrämmer också bort unga studenter från naturvetenskapens matematik och fysik.

Den 26 april i Sveriges Radios P1-program Biblioteket, samtalade SR:s Louise Epstein och Magnus Berg samt Nobelfysik-kommiténs förre sekreterare som är insatt i nomineringsspelet och nu är vice chef för Nobel-museum samt fysikprofessor Anders Bárány med anledning av "Fysikens år" om Einsteins och den moderna fysiken.
Bárány avslöjar en ny attityd från fysikerna och förväntan på en ny fysikteori. Det visar dessa citat från programmet som diskuterar svårigheter och motstånd som möter nya strömningar och nya idéer:

*********************************************************************************************
Här kan Du läsa några lustiga kommentarer om Fysikens Enhetsteori och andra funderingar om en enhetlig fysik är möjlig.

*********************************************************************************************

Se mitt brev (2 oktober 2005) till sekreteraren i Nobelkommitén för fysik, med anledning av att SR:s vetenskapsredaktion förespråkade Nobelpris till astronomen Vera Rubins förslagna försök att mörk materia förklarar feltolkningen av galaxernas raka rotationskurva.

*********************************************************************************************

PDF-bild av hastighetskomponenterna i COBE-satellitens bild av den kosmiska bakgrundsstrålningens dipol (CMB).
Blå- respektive rödförskjutningen är dopplerförskjutningar orsakade av COBE-satellitens relativa hastighet.